Siyaset Üstü Düşünce Derneği Tüzük

0

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ONAYLI ANA TÜZÜĞÜ

  1. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ad ve merkez

MADDE 1

Sosyal, kültürel ve siyaset bilimi alanlarında çalışmak üzere 1 Temmuz 2014 tarihinde ‘’Siyaset Üstü Düşünce Derneği  ‘’ kurulmuş olup izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Şubeler, temsilcilikler

MADDE 2 – Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

Amaç

MADDE 3

Derneğin amacını, “Türkiye’nin demokratik geleceğini engelleyen ve engelleyecek düşüncelerin gerçek hedefini kamuoyuna açıklamak, demokratik değerler ve İnsani değerlerin yükseltilmesinde, ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasında düşünce düzeyinde kamuoyu oluşturmak, insani ve toplumsal değerlere zarar verecek her türlü taassup, tahakküm ve istismara karşı yine düşünce düzeyinde duruş sergilemek” oluşturur.

Çalışma konuları

MADDE 4

Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1) Öngörülen gerekçeler ve amaç doğrultusunda aydınlatıcı ve öğretici araştırma ve incelemeler yapmak,

4.2) Yurt içinde ve dışında amaçlara uygun çalışmalara katılmak, destek vermek,

4.3) Her türlü yazılı ve görsel yayın yapmak,

Çalışma biçimleri

MADDE 5

Derneğin çalışma biçimleri aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydetmek,

5.2) Amaca ilişkin konularda, konferans, seminer, kurs, sergi ve eğitim gezileri, özendirici yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar,  fuarlar ile yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenlemek,

5.3) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,

5.4) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp,  kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın almak, üzerlerine her türlü hakları koydurmak, kiraya verebilmek, işletebilmek, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilmek,

5.5) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlamak; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

5.6) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak; bağış ve yardımlarda bulunmak,

5.7) Amacın gerçekleştirilmesi ve çalışma konuları ile çalışma biçimlerinin sürdürülmesi maksadıyla kültürel ve sosyal tesisler kurmak; gelir getirici iktisadi işletmeler kurmak, ortaklıklar ve vakıflar kurmak.

 

MADDE 6

Derneğin amblemi,  ‘’SDD ‘’baş harfleri ve aşağıdaki doğan güneş kompozisyonundan oluşur.

 

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

  1. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik koşulları

MADDE 7

Derneğe üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

7.1) Gerçek kişiler: Fiil ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş ve Dernek amaçlarını benimsemiş olanlar Derneğin bir üyesinin önerisi üzerine Derneğe üye olabilirler.

7.2) Tüzel kişiler: Öncelikle üye olabilecek tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

7.2.1 – Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,

7.2.2 – Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,

7.2.3 – Sivil toplum kuruluşları.

7.3) Üyeliğe kabul edilmeyenler bir yıl geçmeden tekrar müracaat edemezler.

7.4) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Derneğe ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çı­karılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

MADDE 8

Derneğin üyelik ve Onursal üyelik olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

8.1) Üyeler: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyeliktir. Üyelik hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; üyelik yükümlülükleri ise toplantılara devam etmek, ödentileri sürelerinde ödemek hizmet çabalarına katılmak ve Derneğin toplumdaki olumlu görüntüsünü yansıtacak biçimde davranmak ilkelerini kapsar.

8.2) Onursal Başkan: Onursal başkan yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile seçilir.

8.3) Onursal üyelik: Topluma ya da Derneğin amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük hizmet ve yararlılığı bulunanlara, yaşamında önemli görevler almakla birlikte yaptığı başarılı çalışmalar yönünden de katkılarını sürdüren kişilere Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile verilen üyeliktir.

 

Üyelik işlemleri 

MADDE 9

Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1) Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,

9.2) Üyelik Formu’nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin Yönetim Kurulunca kabul ya da ret edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

9.3) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri ” ne kimliğinin ve üyelik kararının işlenmesi ve ”Üye Kimlik Belgesi” nin verilmesi,

Üyelik isteğinin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

MADDE 10

Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Üyelikten çıkma: Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, Dernek Merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, çıkan üyenin, çıkacağı tarihe kadar tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirerek çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

10.2) Üyelikten çıkarılma nedenleri:

10.2.1 – Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak,

10.2.2 –  Derneğin şeref ve haysiyetini kıracak söz ve hareketlerde bulunmak,

10.2.3 – Aidatlarını ödemedikleri için üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılamamak,

10.2.4 – Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek,

Çıkarılan üyeler, yukarıda belirtilen nedenlerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla karara itiraz edemezler.

10.3) Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin uygulamalar:

10.3.1 –  Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

10.3.2 – Ölen üye dışında çıkan ya da çıkarılan üyenin aidatları, yararlanma payları ya da borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

               III. BÖLÜM –  DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MADDE 11

Dernek, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler, temsilcilikler ve iktisadi işletmelerden oluşur

Organlar

MADDE 12

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Genel Kurul

12.2) Yönetim Kurulu

12.3) Denetim Kurulu

Genel Kurul 

MADDE 13

Genel kurul, olağan olarak her yılın Nisan ayı içinde, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre Derneğin amaç ve çalışma konularına uygun bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel Kurul çağrı yöntemleri 

MADDE 14

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

14.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeleri tespit ederek üye listesini saptar ve tüm aidat borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak uyarıda bulunur. Geçen çalışma dönemlerine ilişkin aidat borcu bulunan üyeler Seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2) Genel kurula katılacak üyelere en az (15) on beş gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazıyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir.

14.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan delegelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

14.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15)  onbeş gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak duyurulur.

Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

14.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantı ilkeleri

MADDE 15

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

5.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul üye listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir.

15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

15.5) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

15.6) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 16

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

16.1 ) Genel  Başkanın gerekli gördüğü durumlarda ,

16.2) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) ‘inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

16.3) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararla,

16.4) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 17

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1)  Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

17.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3) Görevleri sona eren Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli ya da açık oyla  ayrı ayrı oylayarak seçmek; Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini açık oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek,

17.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

17.5) Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,

17.6) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

17.8) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,

17.9) Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek; derneğe taşınmaz alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.8) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

17.11) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.12) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Genel Başkan

MADDE:18

Dernek Genel Başkanı, genel kurul tarafından 3 yıl için, genel kurulun o toplantıda alacağı açık veya gizli oy kararı ile seçilir.

Yönetim Kurulu

 Madde :19

Derneğin Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu, seçim öncesi alacağı karara göre 3 yıl için açık ya da gizli oyla seçilmiş  ( 30 ) asıl üye ile ( 15 ) yedek üyeden oluşur.

19.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

19.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

19.4) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında iki  Genel Başkan Yardımcısı, bir  genel Sekreter Üye ve bir genel Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

19.5) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

19.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 16  olup kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde genel başkanın oyu iki oy sayılır.

Genel Başkanın görev ve yetkileri 

MADDE 20:

Genel Başkan, derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulu  kararlarını uygular. Gerek gördüğü zaman Genel kurulu toplantıya davet eder.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 21:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarını uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek,

21.2) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

21.3) Yıllık çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

21.4) Geçen yıl çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

21.5) Genel Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

21.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

21.7) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

21.8) Personel Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek yetkili yöneticileri, personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

21.9) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

21.10) Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması için karar vermek,

21.12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

21.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

21.14) Derneğin yıl sonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

İç denetim

MADDE 22

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir.

Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu ile görev ve yetkileri

MADDE 23

Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,

23.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,

23.3) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,

23.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,

23.5) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar

Kurullardan ayrılmaya ilişkin hükümler 

MADDE 24

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.

 

IV – BÖLÜM – YÜRÜTME BİRİMİ

Yürütme birimi

MADDE 25

Dernek Yürütme Birimi, Genel Sekreter, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Çalışma grupları ve komiteler

MADDE 26

Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.

26.1) Çalışma Grupları: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tesbit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma gözetim ve d9enetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak yönetmelikle belirtilir.

26.2) Yönetim Komiteleri: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulunun karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

 

V.BÖLÜM – ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER OLUŞTURMA

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 27. 1 )

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen en az  beş kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

27.2 )Şubeler, tüzel kişiliği olmayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları, Şubelere Uygulanacak Hükümler

27.3) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul kayıtlı üyelerden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek , denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulu tarafından seçilir.Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

27.4 )Şubeler, Genel Kurul Olağan Toplantılarını genel Merkez  genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.         Şubelerin olağan genel kurulu,  yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel

kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

27.5) Şubelerin , kuruluşu ,görev ve yetkileri ile organları konusu ayrıca bu tüzük  ve bu tüzükte eksik hususlar ,  yasalar ile Dernekler Yönetmeliği ve Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanarak ,Genel Kurul tarafından onaylanacak  Şubeler Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulur .

Temsilcilikler

MADDE 28

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Sivil toplum oluşumlarına katılma

MADDE 29

Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca sivil toplum oluşumları oluşturabilir veya  girebilir. Bu oluşumlar kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

VI- BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması

MADDE 30

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşmaz.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, üyelerin giriş ve yıllık ödentileri ile ödeme süreleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular ve benzer konular gösterilir.

Derneğin gelir kaynakları

MADDE 31

Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

31.1) Giriş  Aidatı : Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen yeni üyeler için, öngörülen tutardır. Giriş aidatı 10 TL’dir. Genel Kurul bu aidatı artırabilir.

31.2) Yıllık aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Yıllık aidat miktarı ayda  3 TL’dir. Genel kurul  yıllık aidatı artırabilir.

31.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.

31.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

31.5) Her türü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

31.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

31.7) Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler.

31.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

31.9) Sponsorluk gelirleri.

31.10)  Diğer gelirler.

Yardım ve işbirliği

MADDE 32

Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

Yurt dışından yardım alınması

MADDE 33

Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

MADDE 34

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

Derneğin borçlanma biçimleri

MADDE 35

Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı gereğince, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının % 50 sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla borçlanabilir.

  1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Taşınmaz mal edinme

MADDE 36

Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmek  zorunluluğundadır.

İktisadi işletmeler

MADDE 37

Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statü­sünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı ko­nusu,  işletmenin çalışma konuları, işletmenin yöne­tim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin so­rumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hü­kümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil ta­ri­hinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Ana Tüzük değişikliği

MADDE 38

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Değişiklik önerileri en az (7) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

Derneğin dağılması 

MADDE 39

Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı benzer amaçlı bir derneğe ya da vakfa devredilir.

Hüküm eksikliği

MADDE 40

Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler 

MADDE 41

Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

BU ICERIGI PAYLAS

About Author

Leave A Reply